"Thơ" cho một tấm hình


"Các vị La Hán chùa Tây Phương"
Bây giờ mùa xuân xin nhận lương
Đạo Phật xứ con nó thế ấy
Cầu xin các ngài chớ sầu vương!