Chấp Nhận

Tiểu gửi một niềm vui qua cửa sổ

Tiểu gửi một niềm… hơi không vui qua cửa sổ

Nhằm phải một con qụa

Đồ khùng, qụa nói.

Có hôm Tiểu gặp một con bò

Có hôm Tiểu gặp một con chó

Tiểu gọi chúng là bạn

Ai bạn với mày! Chúng giương mắt trừng.

Bị ruồng rẫy không được sẻ chia

Tiểu tìm về với Phật

Hãy ráng sống một mình, Phật bảo!

Nguyên Hiệp