BODGHAYA


Buddham saranam gacchami
Tháp uy nghi nâng lời kinh
Cho một ngày bình yên lên toả rạng
Người trở về quy y
Ngan ngát hương trầm thoảng dịu
Dhammam saranam gacchami
Những bước chân lặng im đi
Bồ đề rơi những chiếc là qua mùa
Bình yên lung linh giọt sương tan
Nắng soi một ban mai rực rỡ
Sangham saranam gacchami
Thanh cao mấy xứ những sắc y
Bốn phương quay về không xa lạ
Khác ngữ ngôn nhưng chung nguồn Pháp
Hướng mắt về Boddhi Mahavihara
Buddham saranam gacchami
Dhammam saranam gacchami
Sangham saranam gacchami.
nguyên hiệp
Thu 2007