Vui thay cái kiếp tu hành


Trang nghiêm đứng xếp hai hàng
Dung dăng đi giữa một chàng một cô
Diễn trò chi vậy? Ô hô
Thì ra đám cưới của cô và chàng
Nhưng vì anh chị người sang
Chúng em phải đứng xếp hàng đón nghênh
Vui thay cái kiếp tu hành…