Tất Niên

Tất niên nắng phơi vàng ngày cũ
Tàn đông xuân đang đến nơi nào
Gấp sách nghe gió lùa qua cửa
Thêm một tuổi đời thêm một gầy hao

Tất niên nắng phơi vàng thế sự
Ngược xuôi thì cũng chỉ một dòng
Loanh quanh đến đi trong tam giới
Mai về nhìn một cuộc sắc không

Tất niên chiều đi ngày đã hết
Xa xa nghe rộn rã tiếng cười
Chắp tay tiễn một mùa đã cũ
Xông trầm nguyện tất cả an vui.

Nguyên Hiệp