Mong Được Tham Gia Vào “Hàng Ngũ Lãnh Đạo”

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam vừa ra thông báo về “Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm và Hội thảo 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.” Bản thông báo này được đăng tải trên một vài websites Phật giáo, và có website sau khi đăng tải đã nhận được ý kiến của một vài độc giả.

Tại một website, có một sư cô ý kiến dưới bản thông báo này rằng Giáo hội đã không để Ni giới tham gia nhiều vào ban tổ chức, cũng như số lượng Ni chúng tham gia vào hàng ngũ lạnh đạo là quá ít, và vì vậy sư cô “mong có nhiều đóng góp của Ni chúng hơn trong hàng ngũ lãnh đạo cũng như tổ chức của giáo hội Phật giáo Việt Nam.”

Ở đây tôi không bàn về vấn đề “bất bình đẳng” hay tỉ lệ bất cân đối giữa Tăng và Ni tham gia vào các ban ngành của Giáo hội. Chuyện này mà nói, chắc là dài dòng. Tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao sư cô này lại thiết tha muốn Ni chúng tham gia vào “hàng ngũ lãnh đạo cũng như tổ chức của giáo hội Phật giáo Việt Nam” đến vậy? Phải chăng tham gia vào “hàng ngũ lãnh đạo” thì mới “đóng góp” được cho Phật giáo? Lẽ nào không có mặt trong “hàng ngũ lãnh đạo” thì không đóng góp được cho Phật giáo?

Những phát triển của Phật giáo Việt Nam hiện nay, nói thật, phần lớn nhờ vào quý thầy cô không nằm trong “hàng ngũ lãnh đạo.” Hệ thống thiền viện của HT. Thanh Từ, những khoá tu Phật thất do Thầy Chân Tính tổ chức, và nhiều những khoá tu học và đạo tràng được mở ra khăp nơi, không phải do những người nằm trong “hàng ngũ lãnh đạo” chủ trương. Tôi nói điều này không phải để phủ nhận những “thành quả” của Giáo hội, mà chỉ muốn nói rằng, Tăng Ni và Phật tử, nếu ai muốn đóng góp cho Phật giáo thì có vô số cách để đóng góp, chứ không nhất thiết phải có một “chân” trong hàng ngũ lãnh đạo hay các ban ngành của Giáo hội.

Về miền quê nhận một ngôi chùa, rồi hướng dẫn Phật tử tu học, mở đạo tràng Bát quan trai, mở lớp học tình thương hay mẫu giáo, làm từ thiện, giúp GĐPT phát triển,… những việc đó chẳng lẽ không phải là những đóng góp cho Phật giáo? Dường như rằng, bây giờ có một số người nghĩ là phải “thăng” tới TW Giáo hội thì đường tu mới thành tựu, sự đóng góp mới to lớn.

Tăng hay Ni, nếu ai thấy mình có đủ sức “lãnh đạo” thì xin lên làm lãnh đạo. Còn nếu không đủ sức mà làm lãnh đạo thì không những không đóng góp được gì cho Phật giáo, trái lại khiến cho tình trạng Phật giáo trì trệ thêm. Và nói thêm điều này nữa: ai đó muốn tham gia vào “hàng ngũ lãnh đạo” thì nên xin ý kiến của Ban tôn giáo Chính phủ trước, xem họ có đồng ý không đã, cho khỏi mất công!